Uvodno obraćanje ambasadora Delavija na završnom događaju programa „Traži pravdu“

Uvodno obraćanje ambasadora Delavija na završnom događaju programa „Traži pravdu“, 13, septembar 2017

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država je posvećena jačanju sistema vladavine prava na Kosovu. U partnerstvu sa interesnim stranama iz kosovskih institucija, građanskog društva i donatorske zajednice radimo na unapređenju sistema pravosuđa koji je pravičan, zakonit i odgovoran građanima.

Program „Traži pravdu“ (D4J) koji je podržao Međunarodni biro za narkotike i primenu zakona Državnog sekretarijata SAD-a je uvećao ove napore stvarajući prostor građanskom društvu i institucijama pravosudnog sektora da rade zajedno na rešavanju konkretnih prepreka u pogledu odgovornosti, pristupačnosti i inkluzije u sektoru pravosuđa.

Otkad je zvanično otpočeo pre samo nekih godinu dana u oktobru 2016, koalicija iz programa „Traži pravdu“ se borila protiv ravnodušnosti, uzdigla se iznad razlika i pokazala uspeh u zajedničkom radu na rešavanju problema koji utiču na kosovski sistem pravosuđa. Čestitam pridruženim organizacijama građanskog društva i predstavnicima iz advokatske komore, pravosuđa i tužilaštva na njihovoj spremnosti da naprave iskorak u nepoznato i udruže snage u rešavanju stvarnih problema sa konkretnim rešenjima.

Koalicija je bila glasna oko sudskih odluka i aktivno je držala pravosuđe odgovornim u pogledu obaveze da ih objavljuje. U tom  pogledu, platforma e-pravosuđa programa „Traži pravdu“ (D4J) sa sudskim odlukama, rasporedima ročišta i imovinskim kartama sudija doprinosi uvećanoj transparentnosti i omogućava  precizne podatke koji podstiču napore reforme u sektoru vladavine prava.

Sistem pravosuđa trpi zbog neefikasnosti u pružanju besplatne pravne pomoći okrivljenima u krivičnim postupcima što je obaveza koja proističe iz Ustava Kosova. Koalicija je premostila jaz uspostavljanjem prvih aktivnih pravnih klinika preko kojih studenti prava dobijaju eksperimentalno učenje i učestvuju u zastupanju siromašnih klijenata.

Videvši uspeh u krivičnim predmetima upućenim klinikama na zastupanje, snažno podstičem Advokatsku komoru Kosova, advokatsku zajednicu, Agenciju za besplatnu pravnu pomoć i Vladu Kosova da udruže svoje napore da pruže svoje usluge nezastupanim okrivljenim licima u krivičnim predmetima koji ne polažu pravo na zastupanje po službenoj dužnosti.

Koalicija je mobilisala institucije da učestvuju u prvom Istraživanju integriteta pravosuđa što je omogućilo da se anonimno podele zabrinutosti o dinamici koruptivnog ponašanja i specifičnim okolnostima pod kojima se ona javljaju.  Pohvaljujem Advokatsku komoru Kosova, Sudski savet Kosova, Tužilački savet Kosova i Policiju Kosova na njihovom predvodništvu i spremnosti da rade kako zajedno tako i sa građanskim društvom da sprovedu ovu pionirsku studiju. Ovo je neverovatan korak ka poboljšanju integriteta i vraćanju vere u pravosudne institucije.

Najvažnije, koalicija „Traži pravdu“ je radila sa mladima da ih obrazuje o pravdi i važnosti učestvovanja u aktivnostima da informišu svoje zajednice i uključe se u dijalog sa svojim institucijama da unaprede pristup i promovišu odgovornost.  Mobilisanje naredne generacije građana polaže temelj dinamičnom demokratskom i inkluzivnom društvu.

Pravda traži ono najbolje od nas. Kada ljudi dođu u kontakt sa pravosudnim sistemom oni su često u svom najranjivijem položaju i imaju velika očekivanja.  Vaša nastojanja u protekloj godini su pokazala da zajedno možemo da napravimo razliku i unapredimo reforme koje promovišu veću odgovornost, veći pristup i inkluzivniji pravosudni sistem za sve građene Kosova.

Videvši ostvareni napredak do sada, posebno sam zadovoljan što vidim neprestane buduće planove da se unapredi odgovornost i da se neguju aktivni građani budućeg Kosova.

Čvrsto verujem da će se o uspehu Kosova kao države primarno suditi na osnovu daljeg razvoja njegovog sektora vladavine prava, da li je viđen da pruža jednaku pravdu svima pred zakonom i da li sami građani Kosova vide da se sektor vladavine prava prema svima ophodi pravično. Rad koji ste obavili i koji ćete činiti u budućnosti je od suštinske važnosti  u unapređenju ovih ciljeva.