Svečanost povodom objavljivanja Nacionalne strategije Kosova protiv nasilja u porodici 2016-2020

Obraćanje zamenice šefa misije Colleen Hyland na “Svečanost povodom objavljivanja Nacionalne strategije Kosova protiv nasilja u porodici 2016-2020”, 19. april  2017.

Dobro jutro svima!

Pozdravljam ministarku Hodža, zamenika ministra Bašu i gđicu Gusia.

Zadovoljstvo mi je što sam ovde povodom objavljivanja Nacionalne strategije Kosova protiv nasilja u porodici. Kosovo je preduzelo važan korak u izradi Akcionog plana koji uzima u obzir kako usluge žrtvama tako i procesuiranje učinioca. Oba elementa su važna da bi se zaštitilo od nasilja u porodici. Žrtvama je potrebna pomoć kako bi imale resurse i pomoć da pobegnu iz nasilnih odnosa. Učionici moraju da znaju da će za svoje ponašanje snositi posledice i  nadamo se da će ih te posledice odvratiti od takvog činjenja u budućnosti. Kada bude primenjen, Akcioni plan Kosova će preduzeti suštinske korake da se osigura zaštita i pravda žrtvama.

Kosovo je regionalni predvodnik u oblasti prava žrtava. Služba za zaštitu i podršku žrtvama je proaktivna u pružanju pomoći i podrške žrtvama podnošenjem zahteva za izricanje mere zaštite od nasilja u porodici i usmeravajući žrtve kroz sistem krivičnog pravosuđa. Forum žena sudija i tužilaca je uz podršku Programa za razvoj, pomoć i obuku tužilaštva u prekomorskim zemljama (OPDAT) Ministarstva pravde SAD-a izradio Pravosudni priručnik za sudije i tužioce za njihov rad na složenim pitanjima koja se javljaju u ovim kompleksnim slučajevima.

Kosovo je uz podršku Ambasade SAD-a usvojilo Zakon o nadoknadi štete žrtvama krivičnih dela. Ministarstvo pravde je prošlog meseca konačno obezbedilo finansijska sredstva za sprovođenje ovog zakona.

Ovo su sve koraci vredni pohvale. Međutim, Vlada Kosova mora da uključi budžetsku stavku za program tokom šestomesečne revizije kako bi zakon bio u potpunosti funkcionalan.  Nadoknada štete žrtvama krivičnih dela je od suštinske važnosti za Kosovo da ispuni međunarodne standarde, ali još važnije, od suštinske važnosti je za sigurnost žrtava krivičnih dela.  Kosovo mora da učini da Program obeštećenja žrtava krivičnih dela postane funkcionalan što je pre moguće. Postupanje prema žrtvama je ključni pokazatelj snažnog krivičnog sistema pravosuđa.

Podrška Kosovu u razvijanju snažnog sistema pravosuđa je prioritet za Sjedinjenje Američke Države. Snažna vladavina prava je od suštinskog značaja u borbi protiv nasilja u porodici.  Žrtve moraju da veruju da će sistem  pravosuđa razmatrati njihove slučajeve pravično i bez predrasuda ili nekažnjivosti.  Sistem krivičnog pravosuđa funkcioniše samo onda kada se u potpunosti radi na procesuiranju slučajeva i kada su učionici pravično osuđeni.  Okrivljivanje ili odbacivanje žrtve nasilja  u porodici zbog toga što je nasilje samo “ porodična stvar”  omogućuje učiniocu da deluje nekažnjeno i garantuje da će  žrtva i dalje biti viktimizovana.

Ovo takođe daleko više utiče i na druge stvari jer ignorisanje i minimiziranje nasilja u porodici podriva sveukupan kredibilitet sistema pravosuđa. Sistemi koji imaju nizak stepen kredibiliteta ne mogu efikasno da se bave suzbijanjem kriminala na bilo kom nivou.  Snažniji pristup u zaustavljanju nasilja u porodici je jedini korak da se unapredi sistem krivičnog pravosuđa. To je suštinski korak. Kosovo je uložilo značajne napore da unapredi postupanje prema žrtvama nasilja u porodici i da procesuira učinioce. Treba da budete ponosni na ono što ste ostvarili.

Radujem se tome što Kosovo nastavlja da biva regionalni predvodnik u pravima žrtava.

Hvala.