Obraćanje na godišnjoj pravosudnoj konferenciji:

Obraćanje na godišnjoj pravosudnoj konferenciji: „Poboljšanja i izazovi u kosovskom pravosuđu i predlozi za iznalaženje rešenja“ 2.decembar 2017

Predsedniče, ministru pravde Tahiri, sudijo Ustavnog suda Rama, predsedniče Vrhovnog suda Peci, glavni državni tužioče Ljumezi, predsedavajući Kosovskog sudskog saveta i domaćine konferencije g. Idrizi, predsedavajući Tužilačkog saveta Kosova g. Isufaj, predsednici sudova, ombudsmane, pripadnici građanskog društva, kolege iz diplomatije, uvaženi gosti i najvažnije sudije.

Hvala Vam na prilici da Vam se obratim danas.  Pozdravljam ovu godišnju konferenciju, posebno uoči početka Sedmice borbe protiv korupcije kao važan trenutak za nas da zajedno razgovaramo o izazovima s kojima se kosovsko pravosuđe suočava i da potražimo zajedno rešenja za poboljšanja.  Ovogodišnji događaj je posebno važan jer po prvi put imamo sudije i tužioce i osoblje integrisano iz svih kosovskih zajednica koji učestvuju na konferenciji.

Kao što znate, jačanje vladavine prava je moj glavni prioritet.  Pod tim podrazumevam pružanje pomoći u jačanju kosovskih institucija vladavine prava i u pomaganju zemlji u borbi protiv korupcije.  Sjedinjene Američke Države su jak pobornik vladavine prava na Kosovu i naš fokus je na jačanju odgovornosti, transparentnosti i efikasnosti u pravosudnom sistemu.

Ovaj događaj predstavlja jedinstven spoj pravosudnih praktičara – od nedavno diplomiranih studenata pravnih fakulteta do onih sa dugogodišnjim iskustvom – i građana zastupnika iz čitavog građanskog društva.  Danas zajedno imate mogućnost da prepoznate skorašnji napredak u jačanju kosovskih institucija vladavine prava.  Takođe bi trebalo da iskoristite ovu mogućnost da iskreno ukažete na nedostatke u sistemu koji utiču na stalni visok stepen nepoverenja javnosti u pravosuđe.

Ove godine bilo je nekoliko bitnih dostignuća.  Prvo među njima, želeo bih da još jednom pohvalim uspešnu primenu u oktobru sporazuma o pravosuđu iz Dijaloga kada je reč o integraciji sudija, tužilaca i osoblja u kosovski sistem.  Ovo je značajno dostignuće i od suštinskog značaja da se proširi pristup pravosuđu svim kosovskim građanima.  Jednaka pravda pred zakonom i jednak pristup zakonu su temeljna demokratska prava.

Znam da je trebalo vremena i neumorni trud da se ovo dogodi.  Preostaje rad na tome da se osigura da su zakoni prevedeni i usklađeni na srpskom i albanskom jeziku; da je usmeni prevod uživo na raspolaganju u sudovima; da se predmeti propisno prosleđuju; da novo integrisano osoblje dobije odgovarajuću obuku i da su na kraju krajeva odluke integrisane u kosovsku pravnu strukturu kao što na to poziva Sporazum o pravosuđu.

Dosta političkog rada je ostvareno, ali sada počinje pravi rad na tome da sudovi na severu postanu u potpunosti operativni.  Pohvaljujemo predvodništvo predsednika suda g. Kabašića i snažnu koordinaciju Sudskog saveta Kosova da se osigura da građani na severu vide kako se pravda izvršava.

Postoje još neke svetle tačke iz protekle godine.

Pozdravljamo rad Vrhovnog suda na skorom finaliziranju i primeni Smernica o odmeravanju kazni u pravosuđu.  Ovo će dati sudijama veću sposobnost da osiguraju dosledno izricanje kazni za odgovarajuće krivično delo i da se uvere građani o pravednom postupanju pred zakonom.  Snažno podržavamo ovu inicijativu i takođe podržavamo revidiranje Zakona o sudovima koji će dati Vrhovnom sudu veća pravna ovlašćenja da uvede smernice o odmeravanju kazne.

Kosovo je proteklih godinu dana radilo na pripremi zakona da se unapredi disciplina i odgovornost unutar pravosudnog sektora.  Usvajanje Zakona o disciplinskom postupanju i prateće reforme su suštinski korak napred u garantovanju kontrole i ravnoteže i odgovornosti unutar kosovskog sistema pravosuđa.  Ulivanje discipline i odgovornosti za sudsko osoblje je važan korak u garantovanju da građani mogu da veruju svom pravosuđu.  Zbog toga, pozivam poslanike da pogledaju ovaj Nacrt zakona kada stigne pred Skupštinu, da bude njihov prioritet i da ga usvoje što je pre moguće.

Što se tiče učinka sudova, anketa percepcije zadovoljstva građana „ Puls javnosti“ koju je sproveo UNDP ove godine pokazala je značajno smanjeno opažanje građana korupcije širokog obima u sudovima.   Slično tome, kada su stvarni korisnici sudova bili anketirani, oni su istakli da su veoma zadovoljni sudskim ishodima. Međutim, mi svi i dalje znamo da postoje „ pukotine“ u poverenju i efikasnosti i da kosovske pravosudne institucije moraju da nastave da unapređuju svoj učinak da bi zadobile i održale pozitivniju percepciju javnosti.

Kosovsko pravosuđe se i dalje suočava sa mnogobrojnim izazovima i pošto ćete imati priliku da razmenjujete mišljenja i smišljate rešenja želeo bih da vam skrenem pažnju na nekoliko stvari.

Pozivam sve vas ovde da pogledate dva najnovija izveštaja Nacionalne revizorske kancelarije:  jedan o Sudskom savetu Kosova i jedan o efikasnosti sudova u radu na građanskim parnicama.  Iako znamo da su ove godine ostvareni veliki koraci u smanjenju zaostalih nerešenih predmeta, vreme potrebno da se reše građanske parnice  mora značajno da se smanji.  Izveštaji takođe ukazuju na prekomerno trošenje budžeta predviđenog za putovanja i dnevnice.  Ovo su konkretni problemi koje pravosuđe može da rešava, a koji bi učinili razliku u životima građana i uvećali poverenje koje polažu u vas u sprovođenju pravde.  Pozivamo Sudski savet Kosova da uspostavi mehanizme praćenja i da nastavi da uvećava mere odgovornosti u pogledu učinka za sve sudove.

Istovremeno, pozivam Tužilački savet Kosova da bolje sarađuje sa Kancelarijom glavnog revizora i pažljivo prođe kroz nalaze o mogućoj zloupotrebi budžeta.  Penzije vojnih veterana moraju da se rešavaju i korupcija sa spiskovima mora da se eliminiše.  Ovo je i dalje jedan od najkontroverznijih elemenata kosovskog godišnjeg budžeta.

I na kraju, i dalje postoji potreba za zatvaranjem rupa u  kosovskom zakonodavstvu u borbi protiv korupcije, promovisanju imenovanja zasnovanih na zaslugama i razvijanju funkcionalnog sistema da se osigura karijerni integritet među pravosudnim akterima.  Funkcionalna analiza sektora pravosuđa na Kosovu – pokrenuta prošle godine mora ponovo da se osveži novom energijom.  Ona bi trebalo da bude pokretač da se konsoliduju preporuke praktičnih politika i reforme.

Radujemo se nastavku našeg rada sa svim kosovskim pravosudnim institucijama, uključujući i sa Ministarstvom pravde kako bi poverenje građana u pravosudni sistem nastavilo da raste.   Još jednom, Ambasada i ja smo spremni da vam pomognemo u tim nastojanjima.

Mnogi od nas će imati priliku da se druže još više tokom Sedmice borbe protiv korupcije.  Moj tim će biti veoma uključen u razgovore sa vama i ovo je divan trenutak  da obeležimo dostignuća i planiramo šta činiti dalje.

Podstičem vas da današnji dan iskoristite produktivno, da budete iskreni i otvoreni  jedni prema drugima i da dođete do konkretnih predloga koji mogu da naprave razliku za građane Kosova u ispunjavanju vladavine prava.

Predsednik Kosova je važan, kao i u svakoj zemlji.  Premijer je važan. Skupština je važna.  Svakako se nadam da će svi oni tokom svojih mandata doneti značajne odluke  da se  unaprede životi kosovskih građana. Ali za Kosovo, napredak u sistemu vladavine prava će odrediti uspeh zemlje kao države, uspeh vaše zemlje kao države.   Kako budete donosili odluke u svom radu zapamtite da pravičnost, poštovanje zakona i  ustava i jednaka primena zakona nisu samo apstraktni pojmovi, nego da  oni čine osnov uspeha Kosova.   Vi ste ti koji će odrediti kako će izgledati zemlja u kojoj ćete živeti vi i vaša deca.

Računam na vas.  Još važnije, skoro dva miliona građana vaše zemlje takođe računa na vas.

Hvala Vam.