Obraćanje ambasadora na okruglom stolu Kosovskog instituta pravde

Hvala puno g. Musliu. Posebno želim da se zahvalim Kosovskom institutu pravde na današnjem pozivu. Drago mi je što sam danas ovde sa ambasadorom O’ Konelom.  Ministarko, predsedavajući Idrizi, sudije i tužioci, uvaženi gosti. Zadovoljstvo mi je da vam se pridružim.

Otkako sam stigao na Kosovo pričam o potrebi da se bori protiv korupcije.  Želim da naglasim da ne govorim o eliminaciji korupcije jer  je njeno iskorenjivanje nažalost nemoguće. Međutim, ono što je moguće jeste priznavanje i kažnjavanje korupcije kada je identifikovana. To je nešto što Kosovo može i mora da učini.

Borba protiv korupcije zahteva pristup u kojem su sve vladine službe  ujedinjene u ostvarivanju ovog cilja.  Nijedna institucija ili nijedna osoba ne može to sama. To je na celom društvu. Međutim, smatram da svi možemo da se složimo da je svaki pristup osuđen na neuspeh bez efektivnog  i efikasnog sektora pravosuđa.

To podrazumeva da pravosudne institucije moraju u potpunosti da budu posvećene borbi protiv korupcije iznutra. Nijedna institucija ne može da očekuje da druge poštuju zakon, ako to ona i sama ne čini. Kosovo mora da uvede jasna i objektivna disciplinska pravila unutar pravosudnih redova i ta pravila moraju da se sprovode jednako i dosledno. Program Kancelarije za razvoj tužilaštva, pomoć i obuku u inostranstvu  Ministarstva pravde (OPDAT) i USAID  će nastaviti da podržavaju oba saveta da ostvare ove ciljeve.

Kao što znate, Osnovno tužilaštvo u Prištini i  Specijalno tužilaštvo Republike Kosovo su dva tužilaštva unutar tužilačke službe koji rade na procesuiranju većine predmeta korupcije. Oba tužilaštva su važna u pomaganju Kosova da uvede visok kvalitet u borbi protiv korupcije koja je neophodna da se nastavi napredak prema evropskoj integraciji.  Ali trenutno, Specijalnom tužilaštvu Republike Kosovo koje procesuira najteža krivična dela na Kosovu nedostaje skoro polovina potrebnih tužioca da se ispuni čak i najosnovniji nivo potrebnog osoblja. Plašim se da sve dok Specijalno tužilaštvo Republike Kosova nema odgovarajući broj osoblja da će biti malog ili nikakvog napretka u borbi protiv korupcije na visokom nivou. Podstičem sve vas da preduzmete mere da se ispravi ova situacija i da se to učini neodložno.

Osnovno tužilaštvo se bavi većinom ostalih predmeta korupcije, ali  i ono nažalost ima nedovoljan broj osoblja.  Tužilačka služba je u skorašnjim mesecima usvojila strateški plan koji je usmerio resurse na korupciju i tu ima nekih vidljivih rezultata. Trebalo bi da budu pohvaljeni za svoje napore i ohrabreni da agresivno krenu napred sa procesuiranjem ovih predmeta, ali posao je daleko od završenog. Naš OPDAT program Ministarstva pravde SAD-a podržava te napore i  nastaviće to da čini i u buduće.

Takođe mora da postoji jednakost pravde. Da bi se borili protiv nekažnjivosti, svako ko je proglašen krivim za korupciju mora da bude osuđen na srazmernu, očekivanu i doslednu kaznu ili na efektivan program rehabilitacije. Teško je uvideti da se pravda zadovoljava kada kazna ostavlja korumpirane zvaničnike na položaju ili im dozvoljava da nastave da uživaju u koristima stečenim izvršenjem svog krivičnog dela. Svakako delim svoj stav sa zapažanjima ambasadora O ’Konela o toj istoj temi od pre nekoliko minuta. Vinovnici moraju da budu osuđeni na značajne kazne i mora im se trajno oduzeti finansijska korist stečena njihovim kriminalnim delima. Javni zvaničnici koji su optuženi moraju da budu suspendovani sve dok njihovi predmeti nisu rešeni i otpušteni ukoliko se proglase krivim.

Građansko društvo ima važnu ulogu u ovom procesu. Snažno podstičem sve vas da uzmete u obzir predloge Kosovskog instituta pravde i  da poštujete ulogu građanskog društva u borbi za boljim Kosovom. Niko ne voli da bude kritikovan ili da mu je rečeno da ne obavlja savršeno posao, ali istina je da ima prostora za poboljšanje u svemu što radimo. Iskoristite prednost izveštaja da se poboljšate, ali nemojte da krivite glasnika za loše vesti, što je izuzetno kontraproduktivno.

Svi ste svesni da je korupcija veliki problem na Kosovu.  Odvraća strane investicije, uvećava nezaposlenost i podriva vladavinu prava.  Kosovo  može i mora da stavi borbu protiv korupcije kao jedan od svojih prioriteta u samom vrhu.

 

U zaključku, apelujem na Tužilački savet Kosova i Kosovski sudski savet da preduzmu neophodne korake da jamče da svi tužioci i sudije poštuju najviše moguće etičke i profesionalne standarde. Građani Kosova i žrtve krivičnih dela ne zaslužuju ništa manje od toga.

Hvala vam puno.