Obraćanje ambasadora Delavija povodom otpočinjanja Projekta transparentnih, efikasnih i odgovornih opština (TEAM)

Obraćanje ambasadora Delavija povodom otpočinjanja Projekta transparentnih, efikasnih i odgovornih opština (TEAM), 30. mart 2017

Dobro jutro. Pozdravljam sve prisutne. Želim da se zahvalim zameniku premijera Kučiju, ministru,  gradonačelnicima, divno je što ste danas ovde da pomognete u otpočinjanju ovog važnog projekta.

Divno je što mogu da budem ovde da pomognem da se otpočne ova veoma važna inicijativa.  Uveren sam da će naše partnerstvo na Projektu transparentnih, efikasnih i odgovornih opština (TEAM) uistinu promeniti stvari za Kosovo i to ne samo u jačanju toga kako proces javnih nabavki funkcioniše, nego takođe i u jačanju poverenja javnosti u lokalnu vladu i modernizaciji načina kako Kosovo posluje.

Projekat transparentnih, efikasnih i odgovornih opština radiće u pet fokus opština svakodnevno prateći, stručno osposobljavajući i podučavajući ih kako da unaprede svoju odgovornost prema javnim fondovima i troškovima.  Ali ovaj projekat će takođe biti aktivan i u svakoj opštini na Kosovu stručno osposobljavajući službenike za javne nabavke o celokupnom postupku javnih nabavki i podučavajući ih kako da sarađuju sa partnerima na opštinskom i centralnom nivou.

TEAM takođe sadrži i važan element elektronske  nabavke i projekat  će podržati napredovanje sistema elektronske javne nabavke u kombinaciji sa podrškom za interne kontrole, prikupljanje podataka i praćenje. Elektronska nabavka će uvesti elektronski  postupak tendera, nadmetanja i upravljanja ugovorima kao i procedure rada sa žalbama. Ono što je još važnije je to da Vlada Kosova predviđa  da će to doneti 5%-20%  uštede u kosovskom budžetu- što se može prevesti u otprilike 50-200  miliona evra u godišnjim uštedama za Kosovo.

Možda ste imali priliku da me čujete kako sam pričao jedanput ili dvaput- ili možda nekoliko stotina puta, otkada sam stigao na Kosovo  2015. godine  o važnosti koju pridodajem borbi protiv korupcije i o potrebi da svi javni službenici na Kosovu verno služe svojim građanima koji računaju na njih svakoga dana.

Borba protiv korupcije nije nikada laka i nemamo uvek da podelimo dobre vesti. Ali svi vi koji ste nam se pridružili ovde danas ste ovde zbog toga što želite da se posvetite i da učestvujete u ovom projektu.

Tako da pozdravljam gradonačelnike pet opština koji su se složili da budu partneri ovoj inicijativi i koji su pokazali političku volju da učine pozitivnu promenu. Znam da je teško promeniti način poslovanja, posebno nešto toliko kompleksno kao što su opštinske nabavke.

Ali takođe znamo da je ovo pravo vreme za nas da radimo zajedno da učinimo da javne nabavke budu transparentnije, ekonomičnije i što je najvažnije-  usmerenije na ispunjavanje potreba i prioriteta građana.

Takođe odajem priznanje naporima inicijative centralne vlade da osmisli i sprovede elektronsku  nabavku. Uspeh u opštinama zavisi od vaše sposobnosti da nastavite da širite primenu elektronske nabavke na nacionalnom nivou.

Jedan od najvažnijih delova u borbi protiv korupcije je stvaranje uslova da se učini težom ili da se smanji prostor da se korupcija javi. Smatram da će Projekat transparentnih, efikasnih  i odgovornih opština (TEAM) u tom pogledu imati realan i opipljiv efekat na smanjenje mogućnosti traganja za rentom i u garantovanju da svi javni zvaničnici razumeju da transparentnost u nabavkama mora da postane standard za Kosovo.

I ranije sam govorio da  korupcija podriva javno poverenje, da podriva veru u vladu. Ta vera je od kritičnog značaja za sve ono što Kosovo želi da ostvari – jačanje vladavine prava, rast ekonomije, privlačenje stranih investicija i nastavak puta ka evropskim integracijama.

Sve ovo zavisi od toga da vas ljudi podržavaju. Sve zavisi od  poverenja javnosti, jer je vlada društvena celina. I ovo mora da bude sveto i mora da se obnavlja svakog dana. Standardi su visoki. Jedna loša odluka gradskog nameštenika zaposlenog na osnovu patronata ili nepotizma će narušiti poverenje javnosti u sve druge odluke koje grad donosi.

I to se odnosi i na građane i zajednice isto tako kao i na vladu. To funkcioniše dvosmerno. Svako mora da se posveti  klimi transparentnosti i odgovornosti. Svako mora da ispuni svoju ulogu u toj celini da bi demokratsko društvo cvetalo.

Jedan od mojih bivših šefova je jednom rekao da “ Borba protiv korupcije nije samo dobro upravljanje.  To je samoodbrana.”

Sviđa mi se taj koncept. Sviđa mi se ideja da  rad na izgradnji transparentnosti i odgovornosti nisu samo dela zasluge, nego nacionalnog samoočuvanja i čak posvećenosti.

Naravno ovde se radi o nečemu daleko većem od same borbe protiv korupcije. Ovde je takođe reč o efikasnosti i modernizaciji. Način na koje vlade pripremaju budžet i raspoređuju finansijska sredstva, način na koji se objavljuju i način na koji se odlučuje o nabavkama….to nisu izolovane birokratske institucije.

To su odluke koje utiču na svaki segment našeg života –  od školskih udžbenika, asfaltiranja puteva pa do zdravstvene zaštite. Transparentnost u javnim nabavkama garantuje da se projekti bili veliki ili mali započinju sa integritetom, realizuju na izuzetan način i da se izvršavaju u korist zajednice.

To znači da nema više  privatnih dogovora, nema više nameštenih tendera i situacija u kojima nekolicina ima povlastice u odnosu na mnoge druge.

Veoma sam zadovoljan što „TEAM“ projekat uključuje stručno osposobljavanje i podučavanje službenika za javne nabavke jer nove tehnologije same po sebi nisu dovoljne. Stručno osposobljavanje i podučavanje su potrebni da bi se maksimalno iskoristio novi sistem i da bi se osiguralo da se svaki službenik za javne nabavke oseća osposobljenim da jednako učestvuje u promeni načina kako svi poslujemo.

Pošto vlada ne postoji u vakuumu, uloga građanskog društva kao punopravnih partnera u praćenju javnih nabavki će takođe biti od kritične važnosti. Isto tako kao što će TEAM sistem izveštavanja o učinku ugovarača osigurati da kompanije sa slabijim učinkom koje koriste javne fondove snose odgovornost.

Svaki delić ovog je od suštinskog značaja pošto poverenje mora da postoji na svakom nivou da bi se povratila vera javnosti u dobronamernost.

Zahvaljujem se svima na sudbonosnoj odluci o ovoj novoj inicijativi, što ste činioci promena i veoma sam ponosan što sam vam partner kako nastavljamo da svakodnevno radimo u korist kosovskih zajednica.

Hvala svima!