Obraćanje ambasadora Delavija na temu imovinskih prava žena

Obraćanje ambasadora Delavija na temu imovinskih prava žena, 31 januar 2017 g.

Veoma sam srećan da vidim toliko puno ljudi danas ovde koji si  zainteresovani za ovu veoma važnu temu.

Napredak po pitanju imovinskih prava žena je jedan od mojih prioriteta u samom vrhu i nešto što snažno zastupam. Ali, ova tema  stavlja u prvi plan i mnoga druga suštinska pitanja do kojih nam je veoma stalo i koja su nam važna: unapređivanje ekonomskog  položaja žena, socijalnu inkluziju, ljudska prava, vladavinu prava, da ne pominjem ekonomski razvoj Kosova.  Smatram da je obim do kojeg su žene u mogućnosti da napreduju u kosovskom ekonomskom sistemu pokazatelj ekonomskog razvoja Kosova u celini. I kada vidimo da je samo 4 odsto žena na Kosovu  u stanju da nasledi imovinu, da samo 19 odsto  poseduju zemlju, onda znamo da ima prostora za poboljšanjem.

Naravno, ovo pitanje je daleko lične prirode da bi bilo samo prosta stvar statistike. Moje osoblje mi je ispričalo priču o ženi sa Kosova iz našeg tima koja je uspešno kupila nepokretnost, da bi onda u lokalnoj opštinskoj kancelariji bila snažno obeshrabrivana da upiše pravo svojine na svoje ime na tu istu imovinu. Opštinski službenik se raspravljao s njom oko njenih prava i pokušao je iznova i iznova da je ubedi da ne završi proces upisa imovine.  Ironično, njegovi argumenti su bili da će jednog dana naslediti imovinu od svog oca i da zbog toga jednostavno nije imala potrebu da sama sebi kupi zemlju. Imala je sreće.  Znala je svoja prava i držala se istih.  Međutim, ne možemo da tražimo od svake žene na Kosovu da se suoči s takvim preprekama. Ovo nije bio zakonski problem. Kosovo ima dobre zakone o knjigama nepokretnosti koji garantuju ženama jednak pristup imovinskim pravima i smatram da je to divno. Međutim, uznemiren sam stepenom kojim se ovi zakoni još uvek dosledno ne primenjuju.

Na neki način, ovo bi bilo lakše kada bi problem jednostavno iziskivao da Skupština uradi zakonske promene.  Međutim  ovo je nešto daleko dublje. Dublje zbog prava na posedovanje i prava na nasleđivanje, a to nisu sekundarne ekonomske koristi.  Ovo su osnovna ljudska prava, od suštinske važnosti za ravnopravnost i osnaživanje.

Ovo nije samo važno za žene Kosova, nego i za sve građane Kosova. Kada pogledamo širom sveta, znamo da kada su žene osnažene onda one učestvuju efikasnije u svojim zajednicama, ekonomiji i u građanskom i političkom diskursu. Kada žene imaju snažniji, jači glas, onda  je više verovatno da će same institucije u zajednici biti responzivnije na potrebe zajednice u celini.  Zajedno sa inicijativama na nacionalnom nivou, kao što je nedavno usvajanje Nacionalne strategije o imovinskim pravima, gde ću  pružiti pomoć u njenom objavljivanju u februaru, programi u zajednici kao što je ovaj, su od suštinske  važnosti da se okončaju ove neformalne prakse u izostavljanju žena iz spiska naslednika ili primoravanju žena da se odreknu svojih imovinskih prava u korist muških naslednika.

Prava su ženama zagarantovana Ustavom Kosova i Zakonom o nasleđivanju.  Tako da po meni, vrlo jednostavno rečeno, poštovanje i zagovaranje ovih  prava se odnosi na sposobnost Kosova da se ponaša kao moderna evropska zemlja i  da poštuje vladavinu prava.   I kao što sam napomenuo pre nekoliko sedmica na Ekonomskom forumu žena, neuspeh u napretku po tim pitanjima jednostavno narušava sposobnost Kosova da ojača svoje ekonomske tržište, izgradi prosperitet i  prenese to na narednu generaciju . Dokazi širom sveta jasno pokazuju da veće učešće žena u ekonomiji zemlje predstavlja veći udeo u onome što vodi većem prosperitetu za sve.

Ne kažem da je ovo lako. Napredak u pogledu rodne ravnopravnosti je teži nego što bi trebalo da bude. Ali, učestvovanjem u događajima kao što je ovaj pokazujete svoja ubeđenja i svoj pravac i pokazujete  da idete u pravom smeru.

Znate u mojoj zemlji, prošlo je skoro 150 godina od trenutka naše nezavisnosti do prava žena da glasaju. Čak  i skoro posle jednog veka otkada su žene dobile pravo da glasaju u Sjedinjenim Američkim Državama i dalje imamo da obavimo puno posla. Puno posla ima da obavi svaka zemlja, svaka zajednica. Promene  u stavovima i ponašanju su veoma važni i nešto na čemu moramo svi da radimo.

Znam da mnogi od vas naporno rade da donesu pravu promenu, da uklone prepreke za punu primenu imovinskih prava žena i ponosni smo što smo vam partneri u ovom veoma važnom poslu. Zahvaljujem vam se na vašim naporima i znam da zajedno možemo više i bolje. Još jednom,  hvala na današnjem pozivu.