Obraćanje ambasadora Delavia na konferenciji o sajber bezbednosti i privatnosti, 19. januar 2016

Puno hvala na današnjem gostoprimstvu. Ambasada SAD-a snažno podržava nastojanja Kosova da uveća svoje sposobnosti kada je reč o sajber bezbednosti u javnom i privatnom sektoru. Veoma sam ohrabren što čujem da Vlada Kosova naporno radi na Nacionalnoj strategiji o sajber bezbednosti.

Danas bih sa vama želeo da govorim o vezi između sajber bezbednosti i privatnosti. Digitalna ekonomija cveta širom sveta, stvara nove poslove i mogućnosti koje nismo niti mogli da zamislimo pre samo jedne decenije. Naši životi su sve više međusobno povezani i nalaze se  na internetu.  Digitalna ekonomija stvara efikasnost i uvećava efektivnost od naše kritične infrastrukture i nacionalnih bezbednosnih sistema pa sve do naših automobila i bankovnih računa.

Osnovni sistem mora da bude otvoren, interoperabilan, bezbedan i pouzdan ukoliko sve nacije i ljudi žele da iskoriste neverovatne političke, ekonomske i socijalne koristi koje visokotehnološki  prostor nudi.
Pretnje preko interneta eksploatišu povećanu kompleksnost i povezanost naših života kako na internetu tako i van njega. One izlažu riziku ne samo nacionalnu bezbednost, privredu, javnu bezbednost i zdravlje nego izlažu riziku sve nas širom sveta. Od suštinske je važnosti za sve nas da radimo zajedno i  koordinišemo naša nastojanja sa vladama i privatnim sektorom.
Da bi se ublažile ove pretnje, veoma je važno da se izgradi kultura visokotehnološke bezbednosti. Treba da uvećamo svest među građanima i delatnostima o suštini važne uloge  koju svi imamo u zaštiti visokotehnoloških sistema. Analitičari pretnji  će vam reći da mi sami predstavljamo jednu od najvećih pretnji našoj sajber bezbednosti. Naši sopstveni postupci i izbori nas čine ranjivim.
Sajber bezbednost je težak posao.  Za taj posao od suštinske je važnosti osmišljavanje i razvoj normi, praktičnih politika i praksi. Moramo da zapamtimo da naši oponenti imaju prednost.  Oni mogu da eksperimentišu i čine greške sa malo posledica, koje mi ne možemo da činimo. Oni traže ranjivost.

Tradicionalno poimanje prostora i vremena, mesta i granice, moje nadležnosti i tvoje nadležnosti  je prosto srušeno pretnjom koja se ne kreće brzinom od 60 km na čas nego brzinom od  300.000 kilometara u sekundi. Brzinom svetlosti. Tradicionalno poimanje i okviri su srušeni takvom vrstom pretnje.  To zahteva od svakog elementa za sprovođenje zakona, onih koji provode svoje dane štiteći decu, boreći se protiv prevare, u borbi protiv špijuna, u borbi protiv terorizma, zaštiti intelektualne svojine i svim tim stvarima da budu digitalno pismeni. Mi smo posebno zabrinuti kao što sigurno znate oko uvećanog trenda radikalizacije širom sveta. Uveren sam da ste i vi zabrinuti isto kao što smo i mi o svakom prostoru koji teroristi mogu da iskoriste za planiranje napada.  Moramo da pronađemo dodatne načine da učinimo težim za teroriste ili kriminalce da pronađu utočište ili svoj prostor u sajber prostoru.
Kada upotreba društvenih medija pređe liniju komunikacije, izražavanja stavova, čak i stavova za koje smatramo da su izuzetno uznemiravajući u aktivno regrutovanje terorista i terorističke zavere onda to predstavlja ogromnu zabrinutost i mora da se rešava.

Ne želimo niti mi niti pružaoci ovih tehnologija da omogućimo teroristima da planiraju napade. Snažno ohrabrujemo tehnološke kompanije da spoje svoju preduzetničku i inovativnu ekspertizu i razmisle o načinima na koje možemo da učinimo težim terorističkim grupama da regrutuju i radikalizuju.
Konačno, vidim da je zakonito presretanje komunikacija jedna od glavnih tema o kojoj se govori danas.  Zakonito presretanje je moćan alat da se utvrdi identitet i da se krivično gone osumnjičena lica  umešana u teška krivična dela. Želeo bih da naglasim da je od suštinske važnosti da se razmatra državna i javna bezbednost s jedne strane i  da se zaštite i garantuju fundamentalna ljudska prava i slobode s druge strane.  Ovo je teško, ali svakako nije nemoguće.

Kao što je direktor FBI-a rekao:“ U Sjedinjenim Američkim Državama načini na koje sprovodimo praćenje preko pružaoca telekomunikacionih usluga i pružaoca internet usluga koji su razvili zakonita rešenja presretanja su primer vlade koja funkcioniše na način kako su to naši osnivači planirali, odnosno  gde izvršni, zakonodavni i sudski ogranak vlasti predlaže, usvaja, izvršava i nadgleda zakonodavstvo u skladu sa vladavinom prava.”
Ključ u  posedovanju sajber bezbednost i privatnosti leži u snažnom poštovanju vladavine prava.
Rekavši to, želeo bih da vam se zahvalim još jednom na današnjem gostoprimstvu i na vašem napornom radu da osnažite sposobnosti Kosova u oblasti sajber bezbednosti.