Intervju zamenika pomoćnika sekretara (ZPS) Melia-e za Koha Ditore, 6. februar 2015. god.

Koha Ditore: G. Melia, Kancelarija za demokratiju, ljudska prava i rad predvodi američka nastojanja na promovisanju demokratije, zaštiti ljudskih prava i međunarodnih verskih sloboda i na globalnom unapređivanju radnih prava. Sa Vašeg stanovišta, kakvo je trenutno stanje u pogledu demokratije, ljudskih prava i rada na Kosovu?

ZPS Melia: Kao prvo, drago mi je što sam ovde na Kosovu i što imam priliku da ga malo bolje upoznam. Mi u Vašingtonu posvećujemo puno pažnje Kosovu i ono je veoma važno za nas. Mi ga vidimo kao ključni gradivni stub stabilnosti i prosperiteta na Balkanu, tako da će SAD i dalje biti veoma angažovane. A trenutno, prošle godine je bilo nekih veoma dobrih pomaka. Mislim da se svi posmatrači slažu da su izbori prošle godine bili veoma dobri u pogledu procedura, u pogledu načina na koji je posmatračima omogućeno da rade svoj posao i onoga što su videli i, naročito, zbog toga što su izbori održani na čitavoj teritoriji Kosova, a to je bio važan iskorak za uključivanje i uzimanje učešća. Prema tome, politički proces nastavlja da se poboljšava. Ostaju drugi izazovi, i ja mislim da je Kosovo usredsređeno na njih – ovdašnji politički lideri; pitanje uključenosti građana, kojim se osigurava da sve zajednice na Kosovu podjednako i pravično uzimaju učešća. Nesumnjivo je da mu je i dalje potrebna pomoć, potrebno je da radi i postoje ljudi koji rade na tome. Tu je i stalni izazov borbe protiv korupcije: finansijske, političke i drugih vidova korupcije koji ometaju rad državnih institucija i, na kraju, ograničavaju ekonomiju. Dakle, nastojanja da se suzbije korupcija, nastojanja za uključivanjem većeg broja građana u javne procese…to će učiniti da Kosovo i dalje napreduje.

Koha Ditore: Na osnovu Vaših opservacija, ali i današnjih sastanaka sa kosovskim političarima, da li biste mogli da opišete nekoliko izazova koji se odnose na pitanja u vezi sa demokratijom i ljudskim pravima?

ZPS Melia: Pa, spomenuo sam izazov uključivanja svih građana; da se osigura da se poštuju njihova prava; veoma je važno da policija i druge institucije prema njima postupaju pravično. Da se prema verskim, etničkim i drugim manjinama, kao što je LGBT zajednica, postupa pravično, to su izazovi i oni će biti važni za integrisanje Kosova u Evropu i u demokratski svet, a taj napredak nastavlja da se ostvaruje u ovim oblastima. Takođe je potrebno napraviti važne iskorake u borbi protiv korupcije.

Koha Ditore: Razni izveštaji međunarodnih organizacija prikazali su Kosovo u ne baš sjajnom svetlu u pogledu demokratije i ljudskih prava. Podela po etničkoj osnovi ovde je i dalje prisutna u velikoj meri, i uprkos velikom međunarodnom prisustvu od 1999. godine, Kosovo se još uvek bori. Šta bi vlast i njeni međunarodni partneri trebalo da učine kako bi se unapredile ove demokratske prakse i zaštita ljudskih prava?

ZPS Melia: Pa, međunarodna zajednica, koja je jako angažovana ovde na Kosovu već više od decenije, počinje postepeno da se smanjuje, kao što su ljudi ovde svesni zbog toga što je za Kosovo važno da stane na svoje noge kao suverena, stabilna zemlja. Dakle, iako će međunarodna zajednica i SAD i dalje biti velika podrška, mislim da će se međunarodno prisustvo i finansiranje u određenoj meri smanjivati. Tako da se ovim stvara prilika za Kosovo i njegove lidere da vremenom intenziviraju svoj rad i preuzmu veću odgovornost. Prema tome, mislim da ćemo i dalje biti angažovani. U vezi sa međunarodnom reputacijom Kosova, trebalo bi da kažem da mislim da se ona popravlja. Mislim da sve više ljudi u međunarodnoj zajednici na sve većem broju mesta vidi Kosovo kao održivu državu. Ona stoji na sopstvenim nogama. Koliko prošle sedmice međunarodna zajednica,Freedom House (Kuća slobode), objavila je svoju godišnju ocenu političkih prava i građanskih sloboda na Kosovu. Stoga mislim da su takve nezavisne ocene veoma važne referentne tačke i one na mnogo načina pokazuju neprekidnu institucionalizaciju nezavisnog i demokratskog Kosova.

Koha Ditore: Međutim, u nekim od tih izveštaja, kao i u percepciji kosovskog društva, korupcija je i dalje jedno od glavnih problematičnih pitanja. Na koji način korupcija podriva demokratiju i kako bi Kosovo trebalo protiv nje da se bori?

ZPS Melia: Pa, korupcija postoji u mnogim vidovima i ona će i dalje sputavati ekonomiju. Hoću reći, najočigledniji način na koji je korupcija loša po zemlju jeste da kvari tržišnu poziciju, otežava ljudima da vide kako mogu da dobiju pravičnu priliku za zaposlenje, da imaju pravično suđenje na sudu, da dobiju ugovore i poslove koji su stabilni. Dakle, korupcija može da bude ekonomski veoma štetna i isto tako politički veoma štetna. Ukoliko ljudi u ovoj zemlji nemaju poverenja u svoje institucije; ukoliko ne smatraju da sudovi istinski rade pravično, ukoliko misle da postoji politički uticaj na sudske procese, rad policije, rad institucija koje pripremaju ugovore – ukoliko ne misle da je proces pravičan, onda će oni biti razočarani. Prema tome, korupcija može dovesti do toga da ljudi postanu razočarani i frustrirani, a to doprinosi da ljudi napuštaju zemlju, doprinosi da ljudi budu nezadovoljni, otuđeni od vlasti. Tako da mislim da je za budućnost Kosova od suštinskog značaja da se ovo pitanje zaista rešava na ozbiljan način.

Koha Ditore: Primetili smo znake da ljudi odlaze u inostranstvo, kao i neke nasilne proteste ovde u Prištini. Da li bi politički lideri Kosova sada trebalo da preuzmu veću odgovornost i kako bi to trebalo da učine?

ZPS Melia: Da. Kao što sam rekao na početku, institucije Kosova, kosovski lideri i obični građani, svi ovde treba da preuzimaju sve veću odgovornost. Međunarodna zajednica je pomogla da se stvori ambijent za nezavisnost Kosova, a sada Kosovo mora da realizuje taj potencijal. Tako da institucije, politički lideri, nezavisne institucije, poput medija, treba da igraju sve veću ulogu u vođenju ove zemlje i njenih procesa. Dakle, pravilno funkcionisanje institucija, postavljanje kvalifikovanih ljudi na odgovarajuća radna mesta, poštovanje zakona koji su doneti…znate, Ustav i mnogi zakoni ovde zvuče sasvim dobro na papiru, a sada je izazov zapravo kako ih sprovoditi tako da institucije zaista imaju integritet i da ljudi veruju u to.

Koha Ditore: Da li ste ove stvari pominjali na sastancima sa kosovskim vlastima?

ZPS Melia: Apsolutno. Razgovarali smo o ovome. Juče i danas sam se sastao sa raznim ljudima iz javnih institucija. Moja poseta je – kao što često jeste u mnogim zemljama – takva da se sastajem sa zvaničnicima vlade, sa liderima političkih stranaka, opozicijom, zakonodavcima, čelnicima građanskog društva, NVO iz raznih zajednica i novinarima.

Koha Ditore: Kako SAD mogu da pomognu institucijama Kosova da reše ova pitanja i šta će konkretno biti preduzeto da se trenutno stanje poboljša?

ZPS Melia: Amerika je ovde prisutna na kapitalan način. USAID, naša agencija za pomoć u razvoju investirala je ovde, ja mislim, preko 700 miliona dolara u poslednjoj deceniji, što je prilična suma novca za zemlju ove veličine, i to pokazuje stepen američke posvećenosti ovde. Mnoge evropske institucije su prisutne ovde, sa nekim odličnim ljudima iz Evropske unije, iz Saveta Evrope, OEBS-a, i to su sve važne institucije koje pružaju potporu, informacije i savete. Tako da mislim da je za Kosovo izazov da koristi ove stručnjake i ovo međunarodno prisustvo, dok postoji, i da zaista ozbiljno preduzme ova nastojanja jer međunarodna zajednica zaista želi da Kosovo bude uspešno.

Koha Ditore: Poslednje pitanje bi glasilo: Zbog čega je napredak u demokratiji, ljudskim pravima i radnim pitanjima važan za samo Kosovo?

ZPS Melia: Pa, Kosovo ne može ostvariti svoje mnoge druge ciljeve ukoliko ne postane institucionalno bezbedna demokratska država koja poštuje ljudska prava. Važno je za ekonomiju, važno je za stabilnost, važno je za Kosovo da bude partner za bezbednost u međunarodnoj zajednici. Poštovanje vladavine prava, poverenje građana u institucije, sve to doprinosi svemu drugom što Kosovo želi da postigne.

Koha Ditore: Mnogo Vam hvala.

ZPS Melia: Hvala Vama.