Odseci i kancelarije

Odsek za javne poslove Ambasade SAD-a na Kosovu objašnjava i zalaže se za američku politiku, deluje kao glavni kontakt za medije i kulturne odnose i savetuje Ambasadu SAD-a na Kosovu o pitanjima javne diplomatije.

Odsek za javne poslove radi na jačanju bilateralnih odnosa i nudi širok spektar programa i informacija koje se odnose na medije, obrazovne i kulturne razmene, američku vladu i institucije, razvoje u oblasti zakonodavstva, stranim i domaćim politikama i društvenim, ekonomskim, političkim i bezbednosnim pitanjima. Bavi se zahtevima novinara za intervjue, šalje saopštenja i sponzoriše stručno osposobljavanje novinara štampanih i elektronskih medija, vodi programe razmene i shodno tome je od 1998. godine na profesionalnu i obrazovnu razmenu poslato skoro 200 građana Kosova u SAD.

Osim toga, Odsek  podržava nekoliko američkih nevladinih organizacija koje nude programe razmene i sponzorstva. Odsek za javne poslove takođe sponzoriše povremene kulturne događaje, seminare i širok spektar publikacija o američkoj kulturi i idealima, a takođe pruža podršku aktivnostima podučavanja engleskoj jezika širom Kosova.

Misija Odseka za privredu i trgovinu je da podstakne ekonomski prosperitet i sigurnost, promoviše američke privredne i trgovinske interese na Kosovu i stvori podršku za prioritetne ekonomske politike SAD-a. U sastavu Odseka su Jedinica za privrednu politiku i Jedinica za trgovinske poslove koje analiziraju i izveštavaju o privrednim i trgovinskim trendovima na Kosovu i rade na tome da objasne javnosti na Kosovu  ekonomske politike SAD-a. Odsek takođe pruža podršku gostujućim delegacijama američke vlade i održava redovne kontakte s raznim zvaničnicima Kosova, međunarodnim organizacijama, korporacijama i građanima Kosova o širokom spektru političkih, privrednih i  trgovinskih pitanja od interesa za oba naša naroda.

Biro za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL) na Kosovu radi na jačanju vladavine prava, pomoći u integraciji severa i podržava napore Kosova u integraciji u evroatlantske i regionalne bezbednosne strukture. Programi se fokusiraju kako na razvoj kapaciteta sudija, tužilaca i policije, tako i na edukaciju javnosti o njihovim pravima i pristupu pravdi.

INL preko Međunarodnog programa Ministarstva pravde SAD-a za obuku i pomoć u oblasti  kriminalističkih istraga (ICITAP) pruža tehničku pomoć i obuku Policiji Kosova (PK), Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) i srodnim agencijama. Programi uključuju stručno osposobljavanje  u oblasti (i)  upravljanja informacijama agencija za sprovođenje zakona; (ii)  izvršnog razvoja KP i  MUP-a; (iii) jačanja kapaciteta uprave MUP-a; (iv) kompleksne krivične istrage; i (v) akcionih timova za bezbednost u zajednici.

INL, preko Kancelarije za razvoj  tužilaštva, pomoć i obuku u inostranstvu (OPDAT), podržava  stručno osposobljavanje sudija i tužilaca, pruža tehničku pomoć, radi na izradi zakonskih propisa, pravnoj analizi i obrazovanju i preporukama u oblasti praktične politike čime produbljuje podršku razvoju vladavine prava i institucijama krivično- pravosudnog sistema. INL pruža tehničku pomoć i  stručno osposobljavanje  Specijalnom tužilaštvu Kosova, Glavnom tužilaštvu Kosova, Tužilačkom savetu i Sudskom savetu Kosova da poboljšaju operativne kapacitete i unaprede krivično gonjenje i suđenje teških zločina, uključujući korupciju i terorizam.

INL privremeno radno raspoređuje službenike agencija za sprovođenje zakona i tužioce pri Misiji EULEX-a na Kosovu. Ovako privremeno raspoređeno osoblje pomaže kosovskim vlastima, pravosudnim organima i agencijama za sprovođenje zakona u njihovom napretku ka održivosti i odgovornosti, posebno tokom razvijanja i jačanja nezavisnog sistema pravosuđa, multietničke policije i Carinske službe na taj način osiguravajući da ove institucije rade bez političkog uplitanja i da poštuju međunarodno priznate standarde.

Podržavajući građansko društvo na Kosovu, INL korisnik subvencija, Nacionalni centar za državne sudove, pomaže u edukaciji građana o njihovim pravima; nastavlja reforme kako bi  sektor pravosuđa bio dostupniji i transparentniji i pruža besplatnu pravnu pomoć kako bi se omogućilo građanima da razumeju i koriste mehanizme i procese pravde. Ohio Northern University kao INL korisnik subvencija pruža jednogodišnje stipendije za mlađe profesore pravnog fakulteta na Kosovu da pohađaju Američku školu prava i steknu LL.M. u oblasti demokratskog upravljanja i vladavine prava.

Svrha vašeg putovanja i ostale činjenice odrediće vrstu vize koja vam je potrebna prema Zakonu SAD o imigraciji. Kao podnosilac zahteva za vizu, morate utvrditi da li ispunjavate sve navedene uslove da biste dobili vrstu vize za koju podnosite zahtev.

Pričitajte “Listu kategorija viza” na internet stranici usvisas.state.gov kako biste utvrdili koja vrsta viza najviše odgovara vašoj svrsi putovanja u Sjedinjene Američke Države (SAD).

Za više informacija molimo vas posetite našu stranicu na engleskom jeziku.

Kancelarija za razvoj  tužilaštva, pomoć i obuku u inostranstvu (OPDAT) radi sa kosovskim  vlastima u sektoru pravosuđa na razvoju i jačanju fer, pravičnih i odgovornih institucija u sektoru pravosuđa, kao i na poboljšanju i podsticanju sprovođenja pravde i vladavine prava u skladu s međunarodnim normama i standardima. Njegovi programi pomažu kosovskim kolegama u razvoju i sprovođenju  kapaciteta da rešavaju i bore se protiv organiziranog kriminala, korupcije, pranja novca, privrednog kriminala, terorizma, finansiranja terorizma, trgovine ljudima, trgovine narkoticima i drugih transnacionalnih kriminalnih aktivnosti. To čini podsticanjem reformi u zakonodavnom i pravosudnom sektoru na Kosovu; pružanjem pomoći u izradi pravnih propisa; unapređenju veština tužilaca, istražitelja i sudija kroz  stručno osposobljavanje, mentorski rad na predmetima, radionica, razvojnog programiranja i unapređivanja vladavine prava i poštovanja ljudskih prava.

Programe OPDAT-a na Kosovu sprovode rezidentni pravni savetnici (RLAs) i nacionalno osoblje službe inostranih poslova. Rezidentni pravni savetnici su iskusni američki tužioci  koji rade pri američkim ambasadama u trajanju od najmanje godinu dana, obično duže. Uz pomoć nacionalnog osoblja službe inostranih poslova ocenjuju kosovske institucije krivičnog pravosuđa i procedure; izrađuju, vrše pregled i daju komentare na zakonodavstvo i politiku izvršenja krivičnih mera; i pružaju tehničku pomoć lokalnim zvaničnicima u Tužilačkom savetu Kosova, Glavnom tužilaštvu, Ministarstvu pravde, tužiocima, sudijama i drugom osoblju u pravosudnom sektoru koje radi na terenu.

OPDAT se fokusira na dugoročnu, sveobuhvatnu i održivu reformu. Ostvaruje ovaj zadatak kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira i osmišljavanjem programa u skladu s međunarodnim standardima i instrumentima krivičnog pravosuđa. Programi su prilagođeni pravnoj infrastrukturi na Kosovu kao i međunarodnim normama i standardima. Oni se dodatno održavaju tako da su u centru razvojnih nastojanja kapaciteti kosovskih obrazovnih institucija krivičnog pravosuđa i  trenera praktičara, osiguravajući na taj način kontinuirani i trajni napredak tehničkih sposobnosti tužioca, sudija i drugih pravnih praktičara. OPDAT koordiniše ove napore sa američkim agencijama, međunarodnom donatorskom zajednicom i relevantnim međunarodnim stručnjacima.

Za više informacija o Programima Ministarstva pravde/OPDAT za Centralnu i Istočnu Evropu pogledajte sledeći link: https://www.justice.gov/criminal-opdat/central-and-eastern-europe

Tim za civilno-vojnu podršku (CMSE)  čini tim od četiri osobe koji premošćuje jaz između civilne i vojne saradnje. Tim se bavi rešavanjem problema zajednice sa projektima i programima manjeg obima. Prošli projekti su uključivali opremanje škola, donacije medicinske opreme i obrazovne informativne programe na terenu.

USAID radi u partnerstvu s građanima Kosova od 1999. Prve godine partnerstva uključivali su rešavanje hitnih post-konfliktnih humanitarnih potreba sa naglaskom na izgradnju i obnovu osnovne infrastrukture, uključujući  puteve, škole, domova zdravlja, vode i kanalizacije. Sa institucionalne strane, USAID je na početku uključio tehničko osoblje na svakom nivou glavnih kosovskih institucija gradeći organizacione i ljudske kapacitete iz temelja.

Cilj USAID-a je da Kosovo postane sve više prosperitetna zemlja koja se integriše u evroatlantsku zajednicu, uz efikasnije i odgovornije upravljanje. Od 1999. godine, više od 800 miliona $ u pomoći USAID-a je dodeljeno u obnovi Kosova i izgradnji institucija samouprave i održive ekonomije. Tokom 17 godina razvojne pomoći USAID-a na Kosovu, programi su promenili svoj tok i sazreli da rešavaju promenjive potrebe zemlje koja se sve više razvija i raste. Iako je veliki posao da se uspostave ključne institucije vlasti uspešno zaključen, USAID-a i dalje pruža tehničku pomoć u nekoliko kritičnih područja uključujući finansijske politike, sudsko jačanje i energetike. Glavni fokus je i dalje na programe usmerene na povećanje ekonomskih mogućnosti i otklanjanju prepreka za razvoj privatnog sektora, kao i programe koji promovišu pomirenje i učešće među svim etničkim grupama na Kosovu.

Trenutne aktivnosti USAID-a se fokusiraju na

  • POBOLJŠANU VLADAVINU PRAVA I UPRAVLJANJE KOJE ISPUNJAVA POTREBE GRAĐANA
  • POVEĆANE INVESTICIJE I ZAPOŠLJAVANJE U PRIVATNOM SEKTORU
  • UVEĆANI LJUDSKI KAPITAL

Za više informacija o USAID-u
http: //www.usaid.gov/Kosovo
Fb/Tw: @USAIDKosovo, ili
email: kosovousaidinfo@usaid.gov

Mirovni korpus je nezavisna agencija Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Predsednik Džon F. Kenedi je zvanično osnovao Mirovni korpus 1961. Njegova misija je da promoviše međunarodni mir i prijateljstvo kroz  službu u inostranstvu američkih  volontera. Više od 170 000 Amerikanaca je služilo u mirovnom korpusu u 135 zemalja. Volonteri pokušavaju da pomognu zajednicama da poboljšaju kvalitet života. Pokušavaju da stvore nove mogućnosti za ljude. Volonteri uče da govore lokalne jezike. Dok žive i rade sa ljudima u zajednicama, volonteri dele američku kulturu i vrednosti. Pomažu ljudima da nauče o Amerikancima različitih uzrasta, rase,  etničke i verske pripadnosti. Kada se volonteri vrate u Sjedinjene Američke  Države takođe pomažu Amerikancima da saznaju više o svetu govoreći o kulturama, običajima, jezicima i tradicijama drugih ljudi.

Mirovni korpus ima tri cilja:

  1. Da pomogne ljudima zainteresovanih zemalja u ispunjavanju njihovih potreba za stručno osposobljenim muškarcima i ženama
  2. Da pomogne promovisanju da narodi gde služe bolje razumeju Amerikance
  3. Da pomogne promovisanju da Amerikanci bolje razumeju druge narode

Pročitajte više na zvaničnoj  internet prezentaciji Peace Corps na Kosovu.

Korporacija milenijumski izazov (MCC) je inovativna i nezavisna  američka agencija za inostranu pomoć koja pomaže  u  predvođenju borbe protiv globalnog siromaštva. MCC koju je u januaru 2004. godine oformio Kongres SAD-a uz snažnu dvostranačku podršku menja razgovore o tome kako najbolje da se uruči pametna američke  spoljnja pomoć fokusirajući se na dobre politike, vlasništvo države i rezultate.

Odbor direktora MCC je u decembru 2015. godine izabrao Kosova da razvije kompaktan program, više o tome pročitajte na stranici  COMPACT KOSOVO.

Kombinovana INL-Političko-ekonomska sekcija je odgovorna da bude predmet stručnjaka na političkim pitanjima, uključujući tri strateška prioriteta misije za jačanje vladavine zakona, podsticanje ‘ekonomskog rasta i jačanje regionalne bezbednosti. Sekcija savetuje Vašington o dešavanjima na Kosovu, informiše i oblikuje politiku, koordinira strategiju za pomoć Misije, i podržava USG posete.