Konkurs za Male Grantove

Program malih grantova

Kakve vrste projekata finansira?

Ovi mali grantovi mogu se upotrebiti za podršku organizacije konferencija, akademskih ili kulturnih programa. Iznos grantova je obično ograničen na iznos do 5.000 dolara. Teme projekata mogu da obhvate i sledeće oblasti:

 • Poseta akademskih stručnjaka iz SAD
 • Poseta kulturnih izvođača/predavača iz SAD
 • Građansko vaspitanje i građansko društvo
 • Ljudska prava
 • Etnička i politička harmonija
 • Ekološke teme
 • Pomirenje i rešavanje sporova

Projekti koji se NE finansiraju od strane Demokratske komisije su:

 • Kampanje za prikupljanje materijalnih sredstava
 • Projekti humanitarne pomoći
 • Projekti naučnog istraživanja
 • Projekti čija primena traje duže od godinu dana
 • Projekti koji su duplikat već postojećeg projekta koji primenjuje neka druga organizacija
 • Projekti koji se podnose radi zarade, od strane komercijalnih subjekata
 • Projekti koji za cilj imaju podršku aktivnostima neke političke partije
 • Trgovinske delatnosti

Proces procene:

Odbor za provere vršiće procenu podnetih predloga. Čitav proces procene trajaće do dva meseca. Neki od podnosilaca predloga projekta biće kontaktirani u međuvremenu radi dopune predloga projekta.

Kriterijumi procene:

Procena grantova vršiće se na osnovu sledećih kriterijuma:

 • Predlog projekta prikazuje da organizacija ima dovoljni stepen stručnosti, sposobnosti i ljudskih resursa za sprovođenje projekta;
 • Organizacija dokazuje da ima jasno razumevanje suštine pitanja kojim će se projekat baviti i u stanju je da to iznese bez upotrebe preobimne generalizacije.
 • Organizacija je konsultovala odgovarajuću literaturu, stručnjake i potencijalne partnerske organizacije tokom faze izrade predloga projekta.
 • Organizacija je utvrdila koji su odgovarajući korisnici ili ciljne grupe na način kojim se maksimalno ostvaruju ciljevi i rezultati projekta, a projekat ima jasan cilj i izvodljiv obim aktivnosti.
 • Ideja i pristup projektu su inovativni, ali predložene aktivnosti su konkretne i detaljno opisane, uz priložen opravdan plan rada.
 • Budžet projekta je dobro organizovan, detaljan i opravdan. Nema budžetskih linija pod oznakom „razni/ostali troškovi“. Reprezentacija i alkoholna pića nisu uključena u budžet. Budžet pokazuje da je organizacija posvetila vreme planiranju i procenu stvarnih troškova u vezi sa fazom sprovođenja projekta umesto da navede samo grube procene.
 • Organizacija je jasno navela na koji način će izvršiti procenu i merenje stepena uspešnosti tokom faze sprovođenja projekta koristeći sredstva kvantitativne i kvalitativne procene.
 • U predlogu projekta jasno je opisan pristup koji će biti upotrebljen kako bi se osigurao maksimum održivosti rezultata projekta po završetku istog.

Posebna uputstva:

U prijavi je neophodno navesti detaljan opis aktivnosti za koje se traže bespovratna sredstva, kao i predlog budžeta podeljen po kategorijama troškova, ili u suprotnom neće biti razmatran. Neće biti odobrena sredstva za troškove prijema, ili hrane i pića, tekuće troškove isplate ličnog dohotka, ili nabavku kancelarijske opreme. Takođe, podela troškova od strane organizacije podnosioca projekta je veoma važan faktor pri ocenjivanju zahteva za dobijanje sredstava.
Kako se prijaviti?
Organizacije koje žele da se prijave za dobijanje malih grantova od ambasade SAD dužne su da popune i dostave sledeće:

Za slanje zahteva i upita, molimo da popunjene formulare dostavite Odseku za odnose sa javnošću na: PristinaGrants@state.gov