Program malih donacija komisije za demokratiju

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, preko Kancelarije za odnose s javnošću, sa zadovoljstvom objavljuje Obaveštenje o mogućnostima finansiranja (OMF) za Program malih grantova Demokratske komisije.

Krajnji rok za prijave za ovaj krug je 15. juli, 2019, do 12:00 časova (u podne).

Odluke o finansiranju zavise od dostupnosti sredstava. Američka ambasada zadržava pravo da poništi  ovo Obaveštenje o mogućnostima finansiranja u bilo koje vreme bez ikakve obaveze prema bilo kojem podnosiocu prijave.

PROGRAM MALIH GRANTOVA DEMOKRATSKE KOMISIJE

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu objavljuje letnji krug Programa malih grantova Demokratske komisije za 2019. godinu. Ovaj program ima za cilj da podrži razvoj kosovskih demokratskih institucija i civilnog društva dodeljivanjem projekata malih grantova neprofitnim, nevladinim organizacijama i nezavisnim lokalnim medijskim organizacijama na Kosovu. Grantovi Demokratske komisije dodeljuju se na konkurentnoj osnovi.

TEME PROJEKATA

Projekti bi trebali biti usmereni na jednu od sledećih tema:

 • Poboljšanje vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa i borbe protiv korupcije; ili
 • Rešavanje konflikta i tolerancija (uključujući dijalog i regionalnu stabilnost i maligne spoljne uticaje);

Demokratska komisija NE finansira projekte kao:

 • Kampanje za prikupljanje finansijskih sredstava
 • Projekte humanitarne pomoći
 • Naučno-istraživačke projekte
 • Projekte čiji budžet premašuje iznos od 24.000 dolara i čije sprovođenje traje duže od godinu dana
 • Projekte koji dupliraju već postojeće projekte koje sprovodi neka organizacija
 • Projekte koje dostave profitne, komercijalne organizacije
 • Projekti koji za cilj imaju podršku aktivnosti političkih stranaka
 • Konferencije i individualna putovanja u inostranstvo
 • Komercijalne ili trgovinske aktivnosti

Američke organizacije i pojedinci nemaju prava na donacije po ovom programu.

Udeo u troškovima:

Udeo u troškovima nije potreban za ovu prijavu.

Kriterijumi evaluacije:

Komisija za razmatranje biće sastavljena od predstavnika iz različitih agencija vlade SAD u Američkoj ambasadi u Prištini. Nakon krajnjeg roka za podnošenje zahteva komisiji će trebati do dva meseca kakao bi kompletirala proces evaluacije. Kandidati mogu biti kontaktirani sa pitanjima tokom procesa razmatranja. Demokratska komisija će ocenjivati predloge prema sledećim kriterijima:

 • Relevantnost teme;
 • Jasnoća ciljeva, aktivnosti i ciljne grupe;
 • Molim vas objasnite kako ćete meriti uspeh. Koji su očekivani rezultati vašeg projekta?
 • Razumno budžetiranje;
 • Dugoročna održivost, gde je to moguće;
 • Sposobnost organizacije koja aplicira da uspešno sprovede ciljeve projekta;

Demokratska komisija će razmotriti sve predloge koji ispunjavaju gore navedene kriterije.

Nadgledanje i procena izvršenog rada:

Kompletne prijave će uključivati detaljan plan (narativni i tabelarni) o tome kako će se napredak projekta prema očekivanim rezultatima i uticaju pratiti, meriti i proceniti tokom celog projekta. Ugradnja dobro osmišljene komponente nadgledanja i procene u projekat je jedna od najefikasnijih metoda dokumentiranja napretka i rezultata (namenjenih i nenamenjenih) projekta.

Šta se dešava kada se projekat završi?

Po završetku projekta, sve organizacije koje primaju donaciju moraju podneti izveštaje o napretku, kao i završni narativ sa kompletnim obračunom svih sredstava granta. Od korisnika donacije će se tražiti da pošalje narative o rezultatima projekta tokom tri godine nakon završetka implementacije. Ako je potrebno, korisnik donacije je obavezan da sprovede ankete, fokus grupe i formulare izveštavanja nakon akcije.

Potrebni dokumenti

Podnosioci prijava moraju da popune standardni aplikacioni formular na engleskom jeziku i posalju isti u Word ili PDF formatu.  Formulari su dostupni za preuzimanje na veb stranici. Aplikacije u WinZIP ili WinRAR-u neće biti prihvaćene.

Podnosioci prijava moraju da dostave sledeća dokumenta. Sva dokumentacija moraja biti na engleskom.

 • Uputsva  (pročitajte uputsva za popunjavanje aplikacionog formulara)
 • Popunjena elektronska verzija aplikacije koristeći format dat na internet sajtu (uz potpis) –obavezno
 • SF424 – Uputsva (pročitajte instrukcije za popunjavanje SF424 obrazca) – obavezno
 • SF424 – Aplikacija za federalnu podršku  (uz potpis) -obavezno
 • SF424B – Garancije (uz potpis) – obavezno
 • SF424A – Informacije o budžetu – obavezno
 • Obrazac za budžet (tabela) – obavezno
 • Narativ budžeta –
 • Registraciono pismo nevladine organizacije (samo za NVO) ili licence za medije (samo za medije)- obavezno
 • Lista osnivača i članova odbora – obavezno
 • Radne biografije članova implementacionog tima, najviše jedna strana – obavezno
 • Detaljni plan rada – obavezno
 • Pisma podrške – opciono
 • DUNS broj (možete tražiti DUNS broj besplatno kako biste poslovali sa saveznom vladom SAD ako posetite Dun &
  Bradstreet (D&B) at http://fedgov.dnb.com/webform . Za dobijanje međunarodnog broja DUNS-a potrebno je do 7 radnih dana).
  Napomena: Dobijanje DUNS broja može potrajati do 7 radnih dana. Preporučujemo vam da započnete ovaj proces što je pre moguće pošto ne možemo razmatrati projekte koji ne uključuju DUNS brojeve

Opšte smernice

Molimo vas da pažljivo pročitate sva uputstva – predlozi koji ne zadovoljavaju ovde navedene zahteve neće se razmatrati za finansiranje.

 • Sva polja u obrascu aplikacije za grant moraju biti popunjena i poslata putem e-mejla kao jedan dokument.
 • Trajanje projekta ne može biti duže od 12 mjeseci.
 • Grantovi se obično daju jednom, dok se ponavljanje prošlih programa obično ne finansira. Ako tražite podršku za finansiranje ponovljenog projekta koji ste prethodno sproveli, morate da uključite veoma jako obrazloženje zašto je ponavljanje neophodno.

 

Smernice za budžet: Svaka prijava koja ne ispunjava niže navedene budžetske zahteve neće se razmatrati za finansiranje.

 • Detaljan budžet treba da bude predstavljen u američkim dolarima, sa maksimalnim iznosom od 24.000 USD.
 • Budžetske troškove treba grupisati u sledeće kategorije:
 • Troškovi osoblja (plate za osoblje koje već radi za vašu organizaciju, naknade za projekt menadžera, koordinatora / asistenta projekta i / ili računovođu)
 • Sporedni troškovi (doprinosi za socijalno i penzijsko osiguranje)
 • Putovanja (troškovi prevoza, smeštaja, obroka i nepredvidjeni troškovi)
 • Snabdevanje (kancelarijski materijal i drugi materijali za implementaciju projekta)
 • Ugovorne (naknade za trenere, moderatore, stručnjake i edukatore, koji NE rade inače za vašu organizaciju, ali su angažovani na realizaciji određenih projektnih aktivnosti, štampanje promotivnih materijala, iznajmljivanje prostora / opreme, emitovanje TV i radio emisija razvoj veb sajta i druge ugovorne usluge potrebne za implementaciju projekta.)
 • Ostali direktni troškovi: (zakup kancelarije, komunalije, telefon / faks / internet, kancelarijski materijal, bankovni troškovi, itd.)
 • Troškovi za hranu ili piće ne bi trebalo da prelaze 5% od ukupnog dodeljenog iznosa. Ovo uključuje troškove vezane za pojedinačne dnevnice za aktivnosti vezane za grant.
 • Ukupni troškovi promotivnih materijala (brošure, baneri, majice, posteri, letci, itd.) Ne smeju preći 5% od ukupne dodeljene vrednosti.
 • Alkohol, zabava ili “razni” troškovi nisu dozvoljeni.
 • Troškovi nastali pre datuma početka perioda granta neće biti nadoknađeni.

Narativ budžeta:

Molim vas opišite svoj budžet u narativnoj formi, navedite detaljno dužnosti osoblja, navedite imena trenera / moderatora / stručnjaka i osoblja projekta i klasifikujte troškove putovanja i smeštaja (tj. koliko ljudi, koliko noćenja, cena po osobi po danu).

Zahtevi za izveštavanje

Od korisnika granta će se tražiti da podnesu finansijske izveštaje i izveštaje programa. Dokument o dodeli granda će specifikovati obrasce i koliko često se ovi izveštaji moraju podnostiti.

Sadržaj i način podnošenja prijave:

Svaki potencijalni podnosilac prijave koji ima pitanja u vezi sa sadržajem ovog OMF treba da ih dostavi timu Ambasade Prištine za grantove putem mejla na: PristinaGrants@state.gov.

Elektronsku verziju aplikacije treba poslati na e-mejl adresu:

Za: PristinaGrants@state.gov

Predmet: APLIKACIJA+ NAZIV NVO + Tema

Prijave podnete posle datog roka biće diskvalifikovane.  Neće biti apsolutno nikakvih izuzetaka!