Diskusija na panelu “Stepen napretka u primeni Strategije za borbu protiv korupcije”

Obraćanje direktora Misije USAID-a Džejmsa Houpa na panelu “Stepen napretka u primeni Strategije za borbu protiv korupcije”   8. oktobar 2016.

Hvala na prilici da učestvujem u ovoj debati. Zahvaljujem se GLPS, Çohu i KDI na organizovanju ovog važnog događaja.

Cele sedmice, predstavnici vlade, građanskog društva i međunarodne zajednice su se okupili da bi razgovarali o problemu korupcije na Kosovu.

Naglasili smo važnost fiskalne transparentnosti, važnost uloge koju pravosudni sektor mora da ima u  borbi protiv korupcije i potrebi da se stvori javna evidencija finansiranja političkih partija.

Mislim da dolikuje da naša završna diskusija obuhvata sve ove segmente pošto diskutujemo o primeni Strategije u borbi protiv korupcije.

Strategija je veoma važna jer je korupcija jedan od najvažnijih izazova s kojima se Kosovo suočava.

Vidimo koju štetu nanosi – odvraća strane investicije, sprečava porast poslova, podriva vladavinu prava i  postepeno uništava veru građana u svoju vladu. Ukratko, sprečava Kosovo od ostvarivanja svog potpunog potencijala.

Korupcija se javlja u svim oblicima  Tako da se Strategija u borbi protiv korupcije bavi pitanjima svih sektora vlade – kako nacionalnih tako i lokalnih – kao i privatnim i civilnim sektorom i medijima.

To je nastojanje koje zahteva kao što je ambasador Delavi rekao, “ uključivanje svih vladinih službi i agencija i celog društva.”

Ali uprkos ovim izazovima, vidim ostvareni napredak širom Kosova u mnogim oblastima navedenim u Strategiji.

Na primer, radili smo sa Vladom Kosova u borbi protiv korupcije u javnim nabavkama i udvostručićemo naše napore pružajući pomoć lokalnim vladama da primene upotrebu e-nabavke i uvećaju obim javnog informisanja o opštinskom pripremanju budžeta i odlučivanju.

Takođe smo snažno podržali napore da uvećamo efikasnost, profesionalizam i integritet organa za sprovođenje zakona, tužioca i sudstva preko Programa osnaživanja sektora pravosuđa.

Kosovo sada ima Etički kodeks za sudije u skladu sa Bangalorskim načelima, kao i propise koji uređuju nedolično sudsko ponašanje. I upravo ovog oktobra, ambasador Delavi je pomogao u pokretanju nove Inicijative javnog integriteta čiji cilj je da mobiliše sudije i građane na isti način da se posvete kulturi integriteta i odgovornosti.

Takođe smatram da smo ove sedmice videli želju da se ojača saradnja između javnih institucija i građanskog društva da nadgledaju primenu praktičnih politika u oblasti borbe protiv korupcije.

Ovo je važno jer predstoji još dosta rada, a strategija je onoliko dobra koliko je dobra njena primena.

Podstičem kako vladu tako i građansko društvo da tretiraju strategiju kao živ dokument – da odražava učinjeni napredak, ali da takođe i uključuje povratne informacije izazova koji još uvek moraju da se prevaziđu.

Današnji razgovor je divan početak i ponosni smo što smo u ovome partneri i radujem se današnjoj diskusiji.