Programi për grante të vogla i Komisionit për Demokraci

Afati për dorëzimin e aplikacioneve për këtë cikël ka përfunduar.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë shpall konkursin për sezonin e vjeshtës 2018 të Programit për grante të vogla të Komisionit për Demokraci. Ky program synon ta mbështesë zhvillimin e institucioneve demokratike dhe të shoqërisë civile të Kosovës duke u ndarë grante të vogla për projekte organizatave jofitimprurëse dhe joqeveritare (OJQ) dhe medieve të pavarura lokale të Kosovës. Këto grante të Komisionit për Demokraci ndahen sipas konkurrencës. Afati i fundit për dorëzimin e aplikacioneve për këtë cikël është 31 Janar, 2019 ora 12:00.

Ky cikël i Programit për grante të vogla i Komisionit për Demokraci iu kushtohet projekteve që përqendrohen në fushat si më poshtë:

 • Promovimi i sundimit të ligjit, reforma ligjore dhe qasja në drejtësi;
 • Fushata dhe trajnime kundër korrupsionit;
 • Zgjidhja e konflikteve dhe toleranca (duke perfshirë dialogun, stablititetin rajonal dhe ndikimet e jashtme të dëmshme)
 • Ekonomia e tregut (duke përfshirë konkurrencë të ndershme, rregulloret dhe praktikat e biznesit;
 • Transparenca, llogaridhënia dhe etika në qeveri;
 • Edukimi publik dhe avokimi;
 • Mundësi të barabarta për gratë, grupet etnike dhe pakicave tjera;

Komisioni për Demokraci NUK i financon projektet në vijim:

 • Fushatat për ngritjen e fondeve
 • Projektet për ndihma humanitare
 • Projektet për hulumtime shkencore
 • Projektet me buxhete që tejkalojnë 24,000 dollarë dhe zgjasin më tepër se një vit për tu zbatuar
 • Projektet që i dyfishojnë projektet ekzistuese që janë duke u zbatuar nga një organizatë
 • Projektet e dorëzuara nga organizatat fitimprurëse e komerciale
 • Projektet që kanë për qëllim përkrahjen e veprimtarisë së partive politike
 • Konferencat dhe udhëtimet individuale jashtë vendit
 • Veprimtaritë tregtare
 • Organizatat dhe qytetarët amerikanë nuk kanë të drejtë për grante sipas këtij programi.

Procesi i vlerësimit:

Komisioni vlerësues përbëhet nga përfaqësues të agjencive të ndryshme të Qeverisë së SHBA-së në Ambasadën e SHBA-së në Prishtinë. Procesi i vlerësimit mund të zgjasë deri në dy muaj. Aplikuesve mund t’iu kërkohet që të përgjigjen në pyetje shtesë gjatë këtij procesi të vlerësimit.

Kriteret e vlerësimit:

Me rastin e vlerësimit të propozimeve për grante, Komisioni për Demokraci do të vlerësojë me sa vijon:

 • Projekt propozimi tregon se organizata ka përvojë, aftësi dhe burime njerëzore të mjaftueshme për ta zbatuar projektin.
 • Organizata tregon se i kupton në mënyrë të qartë çështjet themelore që projekti synon t’i adresojë dhe se është në gjendje ta shprehë atë qartë dhe në mënyrë specifike.
 • Organizata ka konsultuar burimet përkatëse, ekspertët dhe organizatat e mundshme partnere gjatë fazës së projektimit të projektit.
 • Organizata i ka identifikuar përfituesit e përshtatshëm apo grupet e synuara në mënyrë të tillë që i shton në maksimum rezultatet e projektit dhe ka fokusim të qartë dhe fushëveprim praktik.
 • Ideja dhe qasja ndaj projektit janë të reja, megjithatë ato mund të përfundojnë brenda afatit të caktuar të programit. Aktivitetet e propozuara për projekt duhet të jenë konkrete,të hollësishmei dhe të mbështetura me plan të arsyeshëm të punës.
 • Buxheti i projektit është i organizuar mirë, i hollësishëm dhe i arsyeshëm. Nuk lejohen linja buxhetore të quajtura “shpenzime të ndryshme”. Shpenzimet për reprezentacion dhe pije alkoolike nuk duhet të përfshihen në buxhet. Buxheti tregon se organizata i ka kushtuar kohë planifikimit dhe vlerësimit të shpenzimeve aktuale të lidhura me projektin në vend se paraqitjes së vlerësimeve të përafërta.
 • Organizata ka treguar qartë se si do ta vlerësojë dhe masë performancën e vet gjatë gjithë fazës së zbatimit të projektit duke përdorur mjete konkrete për vlerësimin e sasisë dhe të cilësisë.
 • Propozim projekti përshkruan në mënyrë të qartë qasjen që do të përdoret për të siguruar qëndrueshmëri maksimale të rezultateve të projektit pas përfundimit të tij.
 • Performancën në të kaluarën, duke përfshirë grantet e financuara nga Qeveria e SHBA-së, që tregojnë besueshmërinë, shfrytëzimin e arsyeshëm të burimeve dhe aftësinë për t’i përmbushur qëllimet e projektit.

Udhëzimet specifike:

 • Shuma më e madhe e grantit është 24,000 dollarë amerikanë.
 • Grantet jepen vetëm një herë. Aplikuesi i suksesshëm mund të aplikojë sërish, por projekti i dytë duhet të ndryshojë rrënjësisht nga projekti i parë që është financuar nga Komisioni për Demokraci.
 • Organizatat dhe qytetarët amerikanë nuk kanë të drejtë për grante sipas këtij programi.

Aplikacioni duhet të përmbajë përshkrim të hollësishëm të veprimtarive lidhur me atë se për çka kërkohen fondet dhe propozimi për buxhet duhet të jetë i ndarë sipas kategorisë së shpenzimeve përndryshe nuk do të merret parasysh.

Si të aplikoni?

Aplikuesit duhet ta plotësojnë aplikacionin standard në gjuhën angleze dhe ta dorëzojnë në format të Word, PDF, Excel apo JPG. Nuk do të pranohen aplikacionet në WinZIP apo në WinRAR.

Për lehtësinë tuaj, tani keni qasje të drejtpërdrejtë në aplikacion dhe në udhëzues:

 • Udhëzues pë plotësimin e formularit për aplikim(PDF 271kb)
 • Formulari për aplikim (Word.doc) – e detyrusheshme
 • SF424Udhëzues për plotësimin e formularit SF424
 • SF424Formular për aplikim për ndihmë federale (PDF 912kb) – e detyrueshme
 • SF 424 A– Informata mbi buxhetin – e detyrueshme
 • SF 424 B– Garancionet – e detyrueshme
 • Fletëregjistrimin e OJQ-së (vetëm për OJQ-të) apo licencën për media (vetëm për mediet) e detyrueshme
 • Listën e themeluesve dhe të anëtarëve të bordit – e detyrueshme
 • CV-të e anëtarëve të ekipit zbatues, më së shumti nga një faqe – e detyrueshme
 • Planin e detajuar të punës – e detyrueshme
 • Letër përkrahjeje – fakultative

Versioni elektronik i aplikacionit duhet të dërgohet në e-mail adresën:
Për/To: PristinaGrants@state.gov
Lënda/Subject: APPLICATION + Emri i OJQ-së + Tema

Aplikacionet që dorëzohen pas kalimit të afatit do të skualifikohen. Nuk do të bëhet asnjë përjashtim!