RAPORT PËR LIRITË FETARE NDËRKOMBËTARE NË KOSOVË PËR VITIN 2017